Plan pracy dydaktyczno - wychowawczej
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne: na miesiąc kwiecien

Zamierzenia dydaktyczne na miesiąc kwiecien

BLOKI TEMATYCZNE:

,,…Zabawy z kolorami wiosny…’’

,,…Wiosenne rośliny…’’

,,…Jak można spędzic Święta Wielkanocne…’’

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

• rozwijanie umiejętności współdziałania z rówieśnikami oraz dorosłymi podczas zabaw i w ramach wyznaczonych zadań;

• kształtowanie postaw nakierowanych na poszanowanie własnych rzeczy i przedmiotów z najbliższego otoczenia;

• rozwijanie umiejętności zadawania pytań oraz stwarzanie warunków do udzielanie na nie odpowiedzi;

• rozwijanie umiejętności poprawnego mówienia pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym w kontaktach indywidualnych z rówieśnikami i dorosłymi oraz na forum grupy;

• rozwijanie umiejętności przewidywania konsekwencji własnych zachowań;

• rozwijanie umiejętności wnioskowania o wprowadzanych zmianach;

• rozwijanie umiejętności grupowania obiektów – przedmiotów;

• stwarzanie warunków do uczestniczenia w grach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych na miarę swoich możliwości;

• rozwijanie umiejętności naśladowania ruchów, gestów i mimiki swoich rówieśników i osób dorosłych;

• rozwijanie umiejętności posługiwania się rekwizytami w trakcie zabaw swobodnych, muzyczno -ruchowych i parateatralnych;

• zachęcanie do improwizowania ruchem słuchanych utworów, zaczerpniętych z muzyki ilustracyjnej, programowej i absolutnej;

• stwarzanie warunków do nabywania doświadczenia w zakresie stosowania różnych technik plastycznych, takich jak: rysowanie, malowanie, lepienie, stemplowanie, modelowanie, wydzieranie, wycinanie, klejenie, kalkowanie, odwzorowywanie;

• rozwijanie umiejętności właściwego korzystania z podstawowych przyborów i narzędzi plastycznych;

• kształtowanie umiejętności właściwego doboru kolorów i kształtów

• stwarzanie warunków do dostrzegania zmian, zachodzących w świecie roślin i zwierząt pod wpływem zmieniających się pór roku;

• rozwijanie umiejętności dostrzegania warunków koniecznych do wzrostu i rozwoju roślin (woda, temperatura, światło);

• rozwijanie umiejętności odnajdywania przedmiotu według wskazówek określających jego położenie względem siebie lub względem innego ustalonego i widocznego punktu odniesienia;

• rozumienie i stosowanie pojęć związanych z położeniem przedmiotów, takich jak obok, blisko, z lewej strony, z prawej strony, nad, pod, za, przed, wyżej, niżej;

 

• rozwijanie sprawności rąk w zakresie małej motoryki;

 
Plan działan wychowawczych na rok 2013/2014j

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH W ROKU SZK 2013/2014

Zadania w stosunku do dzieci:
Cele:
I. ,,Jesteśmy kulturalni”   
•    Używanie zwrotów grzecznościowych dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam
•    Dostarczenie dzieciom wzorców właściwego zachowania się ( postacie z literatury, itp.)
•    Uczenie się mówienia miłych słów oraz dziękowania innym za te słowa
•    Szanowanie wspólnych zabawek i odkładanie ich na wyznaczone miejsce
•    Opanowanie umiejętności kulturalnego jedzenia (np. nie mówienie z pełnymi ustami, używanie serwetki, itp.)
•    Przyzwyczajanie dzieci do przestrzegania zasad dotyczących utrzymywania porządku i szanowania zieleni w najbliższym otoczeniu
II. ,,Jesteśmy koleżeńscy”   
•    Rozumienie, że inni mają takie same potrzeby jak ja: uczestnictwo w zabawach, dzielenia się zabawkami
•    Uczenie się właściwego zachowania podczas rozwiązywania zaistniałego konfliktu – nauka kompromisu
•    Słuchanie kolegów pełniących dyżur w grupie, podporządkowywanie się ich poleceniom i uwagom.
•    Sprawianie radości innym dzieciom przez składanie życzeń urodzinowych, wykonywanie dla nich  drobnych upominków
•    Opiekowanie się nowymi kolegami oraz tymi, którzy tej pomocy potrzebują.
•    Poszanowanie własności i wytworów pracy kolegów
III. ,,Kontrolujemy swoje zachowanie”   
•    Przestrzeganie reguł i norm życia w grupie, 
•    Porozumiewanie się umiarkowanym głosem
•    Reagowanie na umówione sygnały np. sygnał kończący zabawę
•    Stosowanie  bezpiecznych metod rozładowywania emocji nie wyrządzając krzywdy innym 
•    Rozumienie konsekwencji złego postępowania swojego i innych
IV. ,,Dbamy zdrowie i  bezpieczeństwo swoje i innych
•    Przestrzeganie zasad warunkujących bezpieczeństwo podczas pobytu w przedszkolu
•    Przestrzeganie zakazu spożywania produktów nieznanego pochodzenia
•    Zapamiętanie własnego imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania
•    Poznanie konsekwencji niebezpiecznych zabaw i zachowań,
•    Poznanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu i innych
•    Rozumienie przestrzegania zasad ruchu drogowego d
•    Czynne uczestnictwo dzieci w zabawach ruchowych, codzienny  pobyt na świeżym powietrzu
•    Kształtowanie nawyku zdrowego żywienia
•    Uświadamianie konieczności spożywania owoców i warzyw jako źródła witamin
•    Udział dzieci w konkursach dotyczących zdrowia oraz w wystawach prac plastycznych.


Zadania  w stosunku do rodziców:
1.Spotkanie organizacyjne-wrzesień 2013 r.
Zapoznanie rodziców z obowiązującymi dokumentami pracy w przedszkolu:
-Statut Przedszkola
-Koncepcja pracy przedszkola
-Procedury i regulaminy obowiązujące w przedszkolu
-Przedstawienie programu wychowania przedszkolnego,,Zabawy z kolorami’’-P21, zgodnego z nową podstawą programową
-Przypomnienie Praw i obowiązków dzieci
-Podpisanie oświadczeń i upoważnień odbioru dziecka z przedszkola
-Wybór Rady Rodziców
2.Spotkanie informacyjne-październik/listopad
-Przedstawienie rodzicom wyników wstępnej obserwacji dzieci i diagnoz dzieci5-letnich
3.Podsumowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej za pierwsze półrocze-styczeń /luty 2014r
-Zapoznanie rodziców z wynikami półrocznej obserwacji dziecka
4.Podsumowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej za drugie półrocze-maj/czerwiec 2014 r.
-Zapoznanie z obserwacją końcową i wynikami diagnoz dzieci 5-letniach
5.Spotkania indywidualne –konsultacje raz w miesiącu.- pierwsza środa miesiąca –W. Nowak, pierwszy piątek miesiąca D.Bieniarz
6.Spotkanie dyrektora SP z rodzicami dzieci 6-letnich w sprawie wspomagania rodziców dzieci w wieku przedszkolnym w podejmowaniu        decyzji o rozpoczęciu przez dzieci 6-letnie realizacji obowiązku szkolnego-kwiecień 2014r
7.Spotkanie nauczycieli SP z nauczycielami grup IIII i IV-czerwiec 2014r
8.Wyjścia z dziećmi do SP–kwiecień 2014 r.
9.Zajęcia dla dzieci w SP- 4 razy –marzec, kwiecień, maj, czerwiec 2014r.
10.Zebranie nauczycieli gr .III i IV z rodzicami  w sprawie wspomagania rodziców dzieci w wieku przedszkolnym w podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu przez dzieci 6-letnie realizacji obowiązku szkolnego- marzec/kwiecień 2014r
11.Spotkanie rodziców ze specjalistami i dyrektorem przedszkola w sprawie wspomagania rodziców dzieci w wieku przedszkolnym w   podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu przez dzieci 6-letnie realizacji obowiązku szkolnego- kwiecień 2014r
13.Organizowanie dla rodziców konsultacji ze specjalistami –wg.potrzeb
14.Udział rodziców w  zajęciach otwartych- grudzień -2013r. i kwiecień 2014 r.
15.Konkursy i wystawy prac plastycznych z udziałem rodziców
16.Udział  rodziców w imprezach kulturalnych odbywających się w grupie
17.Angażowanie rodziców do działań na rzecz grupy.