Plan pracy dydaktyczno - wychowawczej
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze – PAŹDZIERNIK – GRUPA III BIEDRONKI


•    kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania
•    kształtowanie umiejętności odnajdywania przedmiotu według wskazówek określających jego położenie względem siebie lub względem innego ustalonego i widocznego punktu odniesienia;
•    rozwijanie umiejętności określania kierunku i miejsc na kartce papieru.
•    rozwijanie umiejętności grupowania obiektów – przedmiotów;
•    rozwijanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem w oparciu o używanie przedmiotów codziennego użytku;
•    wpajanie zasad prawidłowego żywienia oraz promowanie higienicznego trybu życia;
•    rozwijanie umiejętności głosowych w zakresie śpiewu zbiorowego i indywidualnego w skali dostosowanej do możliwości rozwojowych dziecka
•    rozwijanie umiejętności tworzenia dzieł własnych (płaskich i przestrzennych) na temat dowolny lub określony przez nauczyciela;
•    kształtowanie umiejętności doboru materiałów, np. przyrodniczych i przestrzennych w zabawach konstrukcyjnych;
•    zachęcanie do improwizowania ruchem słuchanych utworów, zaczerpniętych z muzyki ilustracyjnej, programowej i absolutnej;
•    stwarzanie warunków do tworzenia prostych kompozycji i form konstrukcyjnych z wykorzystaniem różnorodnego tworzywa i wybranych technik plastycznych;
•    kształtowanie umiejętności doboru materiałów, np. przyrodniczych i przestrzennych w zabawach konstrukcyjnych;
•    kształtowanie umiejętności wskazywania zwierząt zamieszkujących różne środowiska przyrodnicze, np. łąka, las, pole;
•    kształtowanie umiejętności dostrzegania zmian, zachodzących w świecie roślin i zwierząt pod wpływem zmieniających się pór roku;
•     kształtowanie umiejętności określania kierunku i miejsc na kartce papieru;
•    ukazywanie ról społecznych i zadań pełnionych przez ważne osoby: policjant, strażak, lekarz, żołnierz, wójt, burmistrz, prezydent.1

 
Plan działan wychowawczych na rok 2014/2015j

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH W ROKU SZK 2014/2015

Zadania w stosunku do dzieci:
Cele:
I. ,,Jesteśmy kulturalni”   
•    Używanie zwrotów grzecznościowych dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam
•    Dostarczenie dzieciom wzorców właściwego zachowania się ( postacie z literatury, itp.)
•    Uczenie się mówienia miłych słów oraz dziękowania innym za te słowa
•    Szanowanie wspólnych zabawek i odkładanie ich na wyznaczone miejsce
•    Opanowanie umiejętności kulturalnego jedzenia (np. nie mówienie z pełnymi ustami, używanie serwetki, itp.)
•    Przyzwyczajanie dzieci do przestrzegania zasad dotyczących utrzymywania porządku i szanowania zieleni w najbliższym otoczeniu
II. ,,Jesteśmy koleżeńscy”   
•    Rozumienie, że inni mają takie same potrzeby jak ja: uczestnictwo w zabawach, dzielenia się zabawkami
•    Uczenie się właściwego zachowania podczas rozwiązywania zaistniałego konfliktu – nauka kompromisu
•    Słuchanie kolegów pełniących dyżur w grupie, podporządkowywanie się ich poleceniom i uwagom.
•    Sprawianie radości innym dzieciom przez składanie życzeń urodzinowych, wykonywanie dla nich  drobnych upominków
•    Opiekowanie się nowymi kolegami oraz tymi, którzy tej pomocy potrzebują.
•    Poszanowanie własności i wytworów pracy kolegów
III. ,,Kontrolujemy swoje zachowanie”   
•    Przestrzeganie reguł i norm życia w grupie, 
•    Porozumiewanie się umiarkowanym głosem
•    Reagowanie na umówione sygnały np. sygnał kończący zabawę
•    Stosowanie  bezpiecznych metod rozładowywania emocji nie wyrządzając krzywdy innym 
•    Rozumienie konsekwencji złego postępowania swojego i innych
IV. ,,Dbamy zdrowie i  bezpieczeństwo swoje i innych
•    Przestrzeganie zasad warunkujących bezpieczeństwo podczas pobytu w przedszkolu
•    Przestrzeganie zakazu spożywania produktów nieznanego pochodzenia
•    Zapamiętanie własnego imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania
•    Poznanie konsekwencji niebezpiecznych zabaw i zachowań,
•    Poznanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu i innych
•    Rozumienie przestrzegania zasad ruchu drogowego d
•    Czynne uczestnictwo dzieci w zabawach ruchowych, codzienny  pobyt na świeżym powietrzu
•    Kształtowanie nawyku zdrowego żywienia
•    Uświadamianie konieczności spożywania owoców i warzyw jako źródła witamin
•    Udział dzieci w konkursach dotyczących zdrowia oraz w wystawach prac plastycznych.


Zadania  w stosunku do rodziców:
1.Spotkanie organizacyjne-wrzesień 2013 r.
Zapoznanie rodziców z obowiązującymi dokumentami pracy w przedszkolu:
-Statut Przedszkola
-Koncepcja pracy przedszkola
-Procedury i regulaminy obowiązujące w przedszkolu
-Przedstawienie programu wychowania przedszkolnego,,Zabawy z kolorami’’-P21, zgodnego z nową podstawą programową
-Przypomnienie Praw i obowiązków dzieci
-Podpisanie oświadczeń i upoważnień odbioru dziecka z przedszkola
-Wybór Rady Rodziców
2.Spotkanie informacyjne-październik/listopad
-Przedstawienie rodzicom wyników wstępnej obserwacji dzieci i diagnoz dzieci5-letnich
3.Podsumowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej za pierwsze półrocze-styczeń /luty 2014r
-Zapoznanie rodziców z wynikami półrocznej obserwacji dziecka
4.Podsumowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej za drugie półrocze-maj/czerwiec 2014 r.
-Zapoznanie z obserwacją końcową i wynikami diagnoz dzieci 5-letniach
5.Spotkania indywidualne –konsultacje raz w miesiącu.- pierwsza środa miesiąca –W. Nowak, pierwszy piątek miesiąca D.Bieniarz
6.Spotkanie dyrektora SP z rodzicami dzieci 6-letnich w sprawie wspomagania rodziców dzieci w wieku przedszkolnym w podejmowaniu        decyzji o rozpoczęciu przez dzieci 6-letnie realizacji obowiązku szkolnego-kwiecień 2014r
7.Spotkanie nauczycieli SP z nauczycielami grup IIII i IV-czerwiec 2014r
8.Wyjścia z dziećmi do SP–kwiecień 2014 r.
9.Zajęcia dla dzieci w SP- 4 razy –marzec, kwiecień, maj, czerwiec 2014r.
10.Zebranie nauczycieli gr .III i IV z rodzicami  w sprawie wspomagania rodziców dzieci w wieku przedszkolnym w podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu przez dzieci 6-letnie realizacji obowiązku szkolnego- marzec/kwiecień 2014r
11.Spotkanie rodziców ze specjalistami i dyrektorem przedszkola w sprawie wspomagania rodziców dzieci w wieku przedszkolnym w   podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu przez dzieci 6-letnie realizacji obowiązku szkolnego- kwiecień 2014r
13.Organizowanie dla rodziców konsultacji ze specjalistami –wg.potrzeb
14.Udział rodziców w  zajęciach otwartych- grudzień -2013r. i kwiecień 2014 r.
15.Konkursy i wystawy prac plastycznych z udziałem rodziców
16.Udział  rodziców w imprezach kulturalnych odbywających się w grupie
17.Angażowanie rodziców do działań na rzecz grupy.