Plan pracy dydaktyczno - wychowawczej
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne: na miesiąc wrzesień

Plan pracy dydaktyczno – wychowawczej na miesiąc wrzesień

Bloki tematyczne:
•    „Zabawy z kolorami lata – wspomnienia z wakacji”
•    „Zdjęcia z wakacji – polskie krajobrazy”
•    „ Bursztyn- pamiątki z wakacji”
•    „Zabawy z kolorami jesieni”
•    Jesień – jarzębina”

Zadania dydaktyczno – wychowawcze:
•    Wie, jakie zasady obowiązują w grupie;
•    Rozwija umiejętność współdziałania z rówieśnikami;
•    Rozwija umiejętność grupowania obiektów;
•    Nazywa części ciała własne i drugiej osoby;
•    Rozwija sprawność rąk w zakresie małej motoryki;
•    Rozwija koordynację wzrokowo- ruchową;
•    Rozwija umiejętność współdziałania z rówieśnikami oraz dorosłymi podczas zabaw i w ramach wyznaczonych zadań;
•    Kształci sprawność ruchową poprzez gry i zabawy ruchowe oraz aktywny ruch na świeżym powietrzu;
•    Kształci umiejętność skupiania się na tekście czytanym przez osobę dorosłą;
•    Przelicza elementy  i porównuje ich liczebność;
•    Rozwija umiejętności wyrażania własnego zdania oraz jego argumentowania;
•    Kształci umiejętności liczenia obiektów;
•    Kształci umiejętności porównywania zbiorów;
•    Rozwija umiejętności korzystania z podstawowych przyborów i narzędzi plastycznych;
•    Rozwija koordynacji wzrokowo – ruchowej;
•    Kształci umiejętności dokonywania wyborów;
•    Rozwija umiejętności grupowania obiektów- przedmiotów;
•    Rozwija  umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem;
•    Kształci  umiejętności właściwego doboru kolorów i kształtów;
•    Kształci umiejętności porównywania zbiorów w  tym również wskazywania zbiorów o równej liczebności;
•    Kształtuje  umiejętności manipulowania przedmiotami;
•    Rozwija  umiejętności właściwego posługiwania się przedmiotami codziennego użytku;
•    Kształtuje umiejętności dodawania i odejmowania;

 
Plan działan wychowawczych na rok 2013/2014j

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH W ROKU SZK 2013/2014

Zadania w stosunku do dzieci:
Cele:
I. ,,Jesteśmy kulturalni”   
•    Używanie zwrotów grzecznościowych dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam
•    Dostarczenie dzieciom wzorców właściwego zachowania się ( postacie z literatury, itp.)
•    Uczenie się mówienia miłych słów oraz dziękowania innym za te słowa
•    Szanowanie wspólnych zabawek i odkładanie ich na wyznaczone miejsce
•    Opanowanie umiejętności kulturalnego jedzenia (np. nie mówienie z pełnymi ustami, używanie serwetki, itp.)
•    Przyzwyczajanie dzieci do przestrzegania zasad dotyczących utrzymywania porządku i szanowania zieleni w najbliższym otoczeniu
II. ,,Jesteśmy koleżeńscy”   
•    Rozumienie, że inni mają takie same potrzeby jak ja: uczestnictwo w zabawach, dzielenia się zabawkami
•    Uczenie się właściwego zachowania podczas rozwiązywania zaistniałego konfliktu – nauka kompromisu
•    Słuchanie kolegów pełniących dyżur w grupie, podporządkowywanie się ich poleceniom i uwagom.
•    Sprawianie radości innym dzieciom przez składanie życzeń urodzinowych, wykonywanie dla nich  drobnych upominków
•    Opiekowanie się nowymi kolegami oraz tymi, którzy tej pomocy potrzebują.
•    Poszanowanie własności i wytworów pracy kolegów
III. ,,Kontrolujemy swoje zachowanie”   
•    Przestrzeganie reguł i norm życia w grupie, 
•    Porozumiewanie się umiarkowanym głosem
•    Reagowanie na umówione sygnały np. sygnał kończący zabawę
•    Stosowanie  bezpiecznych metod rozładowywania emocji nie wyrządzając krzywdy innym 
•    Rozumienie konsekwencji złego postępowania swojego i innych
IV. ,,Dbamy zdrowie i  bezpieczeństwo swoje i innych
•    Przestrzeganie zasad warunkujących bezpieczeństwo podczas pobytu w przedszkolu
•    Przestrzeganie zakazu spożywania produktów nieznanego pochodzenia
•    Zapamiętanie własnego imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania
•    Poznanie konsekwencji niebezpiecznych zabaw i zachowań,
•    Poznanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu i innych
•    Rozumienie przestrzegania zasad ruchu drogowego d
•    Czynne uczestnictwo dzieci w zabawach ruchowych, codzienny  pobyt na świeżym powietrzu
•    Kształtowanie nawyku zdrowego żywienia
•    Uświadamianie konieczności spożywania owoców i warzyw jako źródła witamin
•    Udział dzieci w konkursach dotyczących zdrowia oraz w wystawach prac plastycznych.


Zadania  w stosunku do rodziców:
1.Spotkanie organizacyjne-wrzesień 2013 r.
Zapoznanie rodziców z obowiązującymi dokumentami pracy w przedszkolu:
-Statut Przedszkola
-Koncepcja pracy przedszkola
-Procedury i regulaminy obowiązujące w przedszkolu
-Przedstawienie programu wychowania przedszkolnego,,Zabawy z kolorami’’-P21, zgodnego z nową podstawą programową
-Przypomnienie Praw i obowiązków dzieci
-Podpisanie oświadczeń i upoważnień odbioru dziecka z przedszkola
-Wybór Rady Rodziców
2.Spotkanie informacyjne-październik/listopad
-Przedstawienie rodzicom wyników wstępnej obserwacji dzieci i diagnoz dzieci5-letnich
3.Podsumowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej za pierwsze półrocze-styczeń /luty 2014r
-Zapoznanie rodziców z wynikami półrocznej obserwacji dziecka
4.Podsumowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej za drugie półrocze-maj/czerwiec 2014 r.
-Zapoznanie z obserwacją końcową i wynikami diagnoz dzieci 5-letniach
5.Spotkania indywidualne –konsultacje raz w miesiącu.- pierwsza środa miesiąca –W. Nowak, pierwszy piątek miesiąca D.Bieniarz
6.Spotkanie dyrektora SP z rodzicami dzieci 6-letnich w sprawie wspomagania rodziców dzieci w wieku przedszkolnym w podejmowaniu        decyzji o rozpoczęciu przez dzieci 6-letnie realizacji obowiązku szkolnego-kwiecień 2014r
7.Spotkanie nauczycieli SP z nauczycielami grup IIII i IV-czerwiec 2014r
8.Wyjścia z dziećmi do SP–kwiecień 2014 r.
9.Zajęcia dla dzieci w SP- 4 razy –marzec, kwiecień, maj, czerwiec 2014r.
10.Zebranie nauczycieli gr .III i IV z rodzicami  w sprawie wspomagania rodziców dzieci w wieku przedszkolnym w podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu przez dzieci 6-letnie realizacji obowiązku szkolnego- marzec/kwiecień 2014r
11.Spotkanie rodziców ze specjalistami i dyrektorem przedszkola w sprawie wspomagania rodziców dzieci w wieku przedszkolnym w   podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu przez dzieci 6-letnie realizacji obowiązku szkolnego- kwiecień 2014r
13.Organizowanie dla rodziców konsultacji ze specjalistami –wg.potrzeb
14.Udział rodziców w  zajęciach otwartych- grudzień -2013r. i kwiecień 2014 r.
15.Konkursy i wystawy prac plastycznych z udziałem rodziców
16.Udział  rodziców w imprezach kulturalnych odbywających się w grupie
17.Angażowanie rodziców do działań na rzecz grupy.